Minutnik

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: F MIŁY PORANEK

Projekt: F03 MINUTNIK

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • funkcje,
 • generowanie dźwięków,
 • instrukcje warunkowe proste,
 • instrukcje warunkowe złożone,
 • operatory arytmetyczne,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • pętle,
 • serwomechanizmy,
 • tablice,
 • urządzenia wejścia,
 • urządzenia wyjścia,
 • wyświetlacz.

Cel projektu

Minutnik to niezastąpione urządzenie w każdej kuchni. Dzięki niemu nie musimy pamiętać czy ziemniaki włączyliśmy o 15:32 czy 15:27. Zaprojektuj i zbuduj własny minutnik.

Zadanie 1

Opis

W pierwszym kroku należy utworzyć zmienną w której będzie liczba minut jaką ma odliczać minutnik. Dla ułatwienia ustaw sekundy zamiast minut, aby na wynik czekać krócej. W kolejnym kroku napisz funkcję, która przy wykorzystaniu pętli odliczy i wypisze kolejne upływające sekundy na wyświetlaczu. Na końcu wypisz odpowiedni komunikat. Pamiętaj aby odliczane były prawdziwe sekundy. Zastosuj bloczek <CZEKAJ>.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Pseudokod

Licznik = 10
licz w dół z i od i=licznik do i>=0 co 1 
  włącz wyświetlacz
  wyczyść wyświetlacz
  ustaw kursor
  wypisz na wyświetlaczu(NL) = i
  wyświetl na wyświetlaczu
  czekaj 1s
włącz wyświetlacz
wyczyść wyświetlacz
ustaw kursor
wypisz na wyświetlaczu(NL)=”Gotowe”
wyświetl na wyświetlaczu
czekaj 10s

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Głośniczek jest modułem cyfrowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką D (Digital) i znaczkiem ~. Znaczek ~ pozwala na większe możliwości sterowania np. częstotliwością lub wysokością dźwięku.

Opis

Zapoznaj się z działaniem głośniczka poprzez bloczek <GENERUJ DŹWIĘK>. Dodaj instrukcję po pętli z odliczaniem czasu.

Zadanie 3

Podłączenie modułów

Diody to moduły cyfrowe. Podłącz je pod piny oznaczone literką D (Digital).

Opis

W jaki sposób dioda mruga? Należy użyć instrukcji <DIODA LED> z parametrem włącz/wyłącz i rozdzielić je opóźnieniem za pomocą bloczka <CZEKAJ>.

W zadaniu wykorzystaj utworzoną wcześniej pętle i dodaj do niej mruganie czerwonej diody. Podziel ostatni czas 1s na 2, aby czas pomiędzy kolejna sekundą odliczania pozostał taki sam. Po zakończeniu odliczania wyłącz czerwoną diodę i włącz zieloną. Na końcu możemy wprowadzić opóźnienie przed kolejnym odliczaniem. Aby dioda zielona była choć na chwilę zaświecona.

Zadanie 4

Podłączenie modułów

Serwo jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod specjalny pin, który znajduje się pod pinami oznaczonymi literką D (Digital).

Opis

Wykorzystaj serwo jako analogową wskazówkę do odmierzania czasu minutnika. Dodaj kolejną instrukcję do utworzonej wcześniej pętli. Po ustawieniu czasu jaki ma odliczać minutnik należy ustawić serwo w takiej pozycji aby wskazywał wartość licznika.

Napisz funkcję, która mapuje wartość licznika na wartość serwa i zwraca na jaką pozycję należy ustawić serwo i o ile przesuwać aby użytkownik miał wrażenie, że przesuwa się o sekundę. Pamiętaj, że serwo ma zakres 0-180. Z obliczeń matematycznych wynika, że skoro wartość licznika jest 20 i serwo będzie w pozycji 90 stopni, to musimy liczyć, że każda sekunda licznika to 4,5 stopnia, zaokrąglijmy to w dół, czyli każda wartość licznika niech będzie odpowiednikiem 4stopni w serwie.

Zadanie 5

Opis

Z każdym przesunięciem ramienia serwa odtwórz sygnał dźwiękowy. Wykorzystaj bloczek <GENERUJ DŹWIĘK>.

Zadanie 6

Podłączenie modułów

Czujnik obrotu jest modułem analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog). Natomiast przycisk to moduł cyfrowy. Podłącz go pod pin oznaczony literką D (Digital).

Opis

W pierwszej kolejności sprawdź jaki zakres wartości zwraca czujnik obrotu po wskazaniu na jedną z liczb na planszy. Wartości czujnika wypisz na monitorze portu szeregowego. Wybór liczby do odmierzania zatwierdź za pomocą przycisku. Następnie przypisz wskazaną liczbę do zmiennej licznik i uruchom swój napisany wcześniej program.

Zadanie 7

Opis

Sprawdź jaki zakres wskazany przez czujnik obrotu o to liczby ujemne. Napisz instrukcję warunkową wypisującą na wyświetlaczu komunikat, że obsługiwane są tylko liczby dodatnie.

Zadanie 8

Podłączenie modułów

Joystick jest modułem analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog).

Opis

Stwórz książkę kucharką. W pierwszym kroku utwórz tablicę, gdzie w każdym wierszu umieścisz nazwę potrawy i czas jej przygotowania. Informacje oddziel znakiem minus. Następnie sprawdź jakie wartości zwraca joystick w 3 różnych stanach – lewo, prawo, dół (naciśnięcie). Za pomocą joysticka (ruch lewo/prawo) wyświetl kolejne potrawy na wyświetlaczu. Dodatkowo aby wyświetlić kolejne elementy tablicy po kolei potrzebujemy utworzyć zmienną w której będzie przypisany indeks aktualnie wyświetlonego elementu np. „aktualny-indeks”. Przy wychyleniu joysticka w lewo należy zwiększyć zmienną „aktualny-indeks” a przy wychyleniu w prawo zmniejszyć.

Pamiętaj, aby zabezpieczyć program przed wypisaniem indeksu spoza tablicy. Wybierz jedną z potraw (element tablicy) i zatwierdź ją za pomocą naciśnięcia joysticka w dół. Następnie ustaw czas gotowania za pomocą czujnika obrotu i zatwierdź uruchomienie minutnika niebieskim przyciskiem.

Pseudokod

Tab-potraw = [jajka na twardo - 10 min, ziemniaki - 30 min, zapiekanka makaronowa - 20 min]
Jeśli joystick < 100 //lewo
  aktualny-indeks = aktualny-indeks + 1 
  jeśli aktualny-indeks == długość(tab-potraw)
   aktualny-indeks = 0
  wypisz-na-wyświetlaczu(NL) = tab-potraw[aktualny-indeks]
w przeciwnym razie jeśli joystick < 600 //prawo
  aktualny-indeks = aktualny-indeks - 1 
  jeśli aktualny-indeks < 0
   aktualny-indeks = długość(tab-potraw)-1
  wypisz-na-wyświetlaczu(NL) = tab-potraw[aktualny-indeks]
w przeciwnym razie jeśli joystick < 800 //w dół
  wypisz-na-wyświetlaczu = „wybrano: ” 
  wypisz-na-wyświetlaczu(NL) = tab-potraw[aktualny-indeks]
  jeśli przycisk
   //uruchom swój minutnik napisany wcześniej